Gminny Ośrodek Kultury w Gołębiu

Gminny Ośrodek Kultury w Puławach

z siedzibą w Gołębiu

ogłasza konkurs: ZABYTKI W MOIM SZKICOWNIKU


Cel:

 • Podtrzymywanie poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania, regionem, nawiązując do hasła Europejskich Dni Dziedzictwa „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią- świątynie, arcydzieła, pomniki”.

 • Rozwijanie i poznawanie wartości duchowych związanych z wiarą, historią, kulturą i sztuką.

 • Prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży.


Zasady konkursu:


 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

 • Temat prac – zabytki, świątynie, arcydzieła i pomniki terenu Gminy Puławy

 • Prace na konkurs należy wykonać techniką rysunkową ( węgiel lub ołówek)

 • Dopuszczalny format zgłoszonych prac nie powinien przekraczać A2

 • Każda zgłoszona praca powinna być czytelnie i estetycznie opisana (wg wzoru)


Imię i nazwisko


Tytuł pracy, wiek/klasa


Adres placówki


Imię nazwisko

opiekuna/nauczyciela, nr telefonu • Pracę należy złożyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Gołębiu, ul. Folwarki 1

  w nieprzekraczalnym terminie do 10.09.2016 r.

 • Oceny i wyboru prac dokona Komisja konkursowa powołana przez organizatora.

 • Komisja konkursowa oceni prace w grupach wiekowych

Grupa I – uczniowie szkół podstawowych

Grupa II – uczniowie gimnazjów

PRAWO AUTORSKIE

Organizatorzy konkursu wobec nadesłanych prac mają prawo, bez dodatkowych ustaleń

wykorzystać je w celach dydaktycznych i reklamowych, publikować w środkach

masowego przekazu, wystawiać i zamieszczać w internecie.

Autor podpisując się pod zgłoszoną pracą ,tym samym zaświadcza, iż wykonał ją

samodzielnie, nie naruszył praw autorskich osób trzecich.

Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe i dyplomy.


Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 17.09.2016 r., o godz. 15.00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Gołębiu

UWAGA!

NIE PRZYJMUJEMY: PRAC ZBIOROWYCH

Informacji o konkursie udzielają organizatorzy pod numerem telefonu 81 881 32 22

w godz. 12.00 - 16.00

regulamin dostępny również na stronie internetowej www . gokgolab.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!


Gminny Ośrodek Kultury w Puławach z siedzibą w Gołębiu

O g ł a s z a

 

K O N K U R S

 

 dla mieszkańców GMINY PUŁAWY

na

 

 NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD

 

REGULAMIN KONKURSU

 

            I. Cele konkursu:

poprawa estetyki miejscowości na terenie Gminy Puławy

dbałość o posesje, ogrody.

współzawodnictwo wśród mieszkańców.

 

            II. Uczestnikami konkursu mogą być właściciele budynków jednorodzinnych

                z ogrodami, którzy nie zostali nagrodzeni w poprzednich edycjach konkursu.

 

            III. Ogrody oceniane będą przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.   

            IV. Kryteria oceny metodą punktową:

 

           1.  Ogólny wygląd ogrodu, wrażenia estetyczne,

           2.  żnorodność gatunków zieleni wysokiej i niskiej,

            3.  Pomysłowość w rozmieszczeniu zieleni,

            4.  Dodatkowe elementy „ozdobne” inne niż roślinność,

            5.  Kompozycje kwiatowe, utrzymanie zieleni, trawniki, krzewy,

 

  Ustala się punktację według skali 0-5 punktów za każde kryterium maksymalnie można otrzymać 25 punktów. Konkurs zostanie rozstrzygnięty we wrześniu  2016r.

 

Zgłoszenia można składać do 30 lipca 2016 r. do godz. 20.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Puławach  z siedzibą w Gołębiu ul. Folwarki1,

Tel  81 881 32 22 w godz. 8.00-20.00,

                 w Świetlicy GOK w Górze Puławskiej ul. Kozienicka 15, / wtorek- piątek /

          w  godz.10.00 -18.00.

                

 

            VIII. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych            nastąpi  18 września 2016r.

 

 

            IX.  Aby wziąć udział w konkursie należy :

 

                dostarczyć do GOK w Gołębiu, kartę zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie         do 30. 07. 2016 r. wg załączonego wzoru.

 

 

IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA  POSESJI

 

ADRES

 

 

PODPIS WŁAŚCICIELA

 

 

Oświadczenie : oświadczam, że znam postanowienia

 regulaminu dotyczące praw autorskich oraz wyrażam

 zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

 przez organizatora konkursu do celów promocyjnych

 

 

TEL. KONTAKTOWY

karta do pobrania w GOK w Gołębiu i w Świetlicy GOK w Górze Puławskiej oraz na naszej stronie internetowej www.gokgolab.pl

           

X. Postanowienia końcowe

Wszelkie pytania w sprawach konkursu prosimy kierować do GOK w Gołębiu

            tel. 81 881 32 22,  wtorek-sobota  w godz. 8.00-20.00 lub na stronę internetową             www.gokgolab.pl ,

2.    Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu.

3.    Wszelkie wątpliwości i spory rozstrzyga komisja konkursowa.

 

 

 

 

Życzymy wszystkim uczestnikom konkursu wielu wrażeń i satysfakcji

z podjętych działań na rzecz upiększenia własnego ogrodu.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Puławach

z siedzibą w Gołębiu

ogłasza konkurs na STWORA Z ODPADÓW


Cel:

 • Promowanie postaw ekologicznych wśród najmłodszych ze szczególnym uwzględnieniem recyklingu, czyli powtórnego przetwarzania i wykorzystywania odpadów.

 • Prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży.

 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej.


Zasady konkursu:


 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli z terenu Gminy Puławy.

 • Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać maksymalnie 1 pracę plastyczną nieprzekraczającą 80 cm.

 • Praca powinna być przestrzenna i wykonana z odpadków tj. pudełka, butelki itp.

 • Każda zgłoszona praca powinna być czytelnie i estetycznie opisana (wg wzoru)


Imię i nazwisko


Tytuł pracy, wiek/klasa


Adres placówki


Imię nazwisko

opiekuna/nauczyciela • Pracę należy złożyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Gołębiu, ul. Folwarki 1

  w nieprzekraczalnym terminie do 28.05.2016 r.

 • Oceny i wyboru prac dokona Komisja konkursowa powołana przez organizatora.

 • Komisja konkursowa oceni prace w grupach wiekowych:

Grupa I – dzieci w wieku przedszkolnym

Grupa II – uczniowie szkół podstawowych

Grupa IV – uczniowie gimnazjów

PRAWO AUTORSKIE

Organizatorzy konkursu wobec nadesłanych prac mają prawo, bez dodatkowych ustaleń

wykorzystać je w celach dydaktycznych i reklamowych, publikować w środkach

masowego przekazu, wystawiać i zamieszczać w internecie.

Autor podpisując się pod zgłoszoną pracą ,tym samym zaświadcza, iż wykonał ją

samodzielnie, nie naruszył praw autorskich osób trzecich.

Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe i dyplomy.


Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 04.06.2016 r., o godz. 10.00

UWAGA!

NIE PRZYJMUJEMY: PRAC ZBIOROWYCH

Informacji o konkursie udzielają organizatorzy pod numerem telefonu 81 881 32 22

w godz. 12.00 - 16.00

regulamin dostępny również na stronie internetowej www . gokgolab.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!


Zapraszamy do naszej pracowni na zajęcia plastyczne dla dzieci. Warsztaty odbywają się również w GOK w Borowej w środy, a w piątki w GOK w Górze Puławskiej. Chętnych z Borowej zapraszamy od 14:30, natomiast dzieci z Góry Puławskiej od 15:00.
***


Goł
ąb ul. Folwarki 1
24-100 Puławy
tel/fax: 818813222
e-mail: gokgolab@wp.plGODZINY PRACY GOK

w Gołębiu
Wtorek 12:00- 20:00
Środa 12:00 - 20:00
Czwartek 12:00 - 20:00
Piątek 12:00 - 20:00
Sobota 12:00 - 20:00

GODZINY PRACY ŚWIETLICY
w Górze Puławskiej
ul. Kozienicka 15

Czwartek 10.00-18.00 (zajęcia muzyczne)
Piątek 10.00 - 18:00 (zajęcia plastyczne 15:00-17:00)

GODZINY PRACY ŚWIETLICY
w Borowej


Wtorek 16:00- 18:00( zajęcia modelarskie)
Środa 14:00-16:00 (zajęcia plastyczne)

Piątek 16:00- 18:00 (zajęcia modelarskie)

GODZINY PRACY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
FILIA W BOROWEJ
(Świetlica w Borowej)

Poniedziałek 9:00-16:00
Środa 9:00-16:00Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl