Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Gołębiu należy:

 
edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie sztuką,
tworzenie warunków dla rozwoju rękodzieła ludowego i artystycznego,
rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
 

GOK organizuje:

zespołowe uczestnictwo w kulturze i upowszechnianiu różnych dziedzin kultury i sztuki,
formy indywidualnej aktywności,
prowadzenie innych form edukacji kulturalnej,
współpracę z innymi placówkami kultury.
 

GOK w Gołębiu pełni funkcję ośrodka skupiającego działalność kulturową i po części społeczną głównie miejscowości Gołąb. Kształtuje potrzeby i aktywnie uczestniczy w kulturze oraz w wymianie doświadczeń, osiągnięć, współpracuje ze szkołami i innymi placówkami kultury, mając na celu zintegrowanie środowiska i pobudzenie życia kulturowego.

 
 
W GOK ma swoją siedzibę koło nr 9. Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

 
W GOK działa ognisko  muzyczne  pod  kierunkiem  pana  Zbigniewa  Barankiewicza.  Uczestnicy  ogniska  muzycznego  biorą  udział  w licznych konkursach i uświetniają imprezy okolicznościowe. W Gminnym Ośrodku Kultury w Gołębiu mieści się Mała Galeria w której odbywają się wernisaże, spotkania autorskie oraz inne wydarzenia kulturalne. 

Gminny Ośrodek Kultury w Gołębiu posiada dwie świetlice. Jedna znajdująca się w Górze Puławskiej, oferuje zajęcia dla dzieci  muzyczne, plastyczne, fotograficzne, teatralne. Oraz drugą mieszczącą się w Borowej, gdzie swoją siedzibę ma filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Puławach. W świetlicy w Borowej we wtorki i piątki odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży z modelarstwa prowadzone przez pana Janusza Kondka,jak również zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, i fotograficzne. W świetlicy swoje spotkania mają również "Kobiety z Pasją".

Placówką kieruje pan Zbigniew Barankiewicz - dyrektor GOK w Puławach z siedzibą w Gołębiu.