Gminny Ośrodek Kultury w Puławach z siedzibą w Gołębiu

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Gołębiu należy:

  1. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
  2. gromadzenie , dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
  3. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego- az zainteresowanie sztuką
  4. tworzenie warunków dla rozwoju rękodzieła ludowego i artystycznego
  5. rozpoznawanie; rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.