DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminny Ośrodek Kultury w Puławach z siedzibą w Gołębiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony Gminnego Ośrodka Kultury w Puławach z siedzibą w Gołębiu .

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-28 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie internetowej nie zapewniono alternatywy w postaci tekstowej dla treści nietekstowych,
 • Brak transkrypcji tekstowej i audiodeskrypcji dla udostępnionych materiałów wideo na stronie internetowej,
 • Niektóre elementy nawigacyjne polegają wyłącznie na ich właściwościach zmysłowych,
 • Nie wdrożono rozwiązań ułatwiających nawigację pomiędzy poważającymi się elementami, brak możliwości pominięcia bloków strony,
 • W kodzie strony nie zawarto tytułu opisującego, jej temat lub cel,
 • Na stronie nie zagwarantowano kolejności poruszania się fokusu zgodnie z przyjętą konwencją w kulturze,
 • Brak możliwości zlokalizowania podstron strony na wiele sposób,
 • Język strony został programowo określony na angielski, gdzie treści udostępniane są w języku polskim.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-24. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adriana Kijan , gokgolab@gmail.com . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 881 32 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Główne wejście do budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku,
 2. Dolny korytarz, wraz z salami i toaletą dostępny dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach
 3. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
 4. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach,
 5. Brak Informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Nie udostępniamy aplikacji mobilnych

.